රට තුළ පවතින තත්වය සලකා ආරක්‍ෂක අංශවලට සහය ලබාදෙමින් සියලු ධීවර වරායන්වල ආරක්‍ෂාව උපරිම සහතික කිරීමට කඩිනමින් කටයුතු කරන ලෙස ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලිප් වෙදආරච්චි මැතිතුමා ධීවර වරාය නීතිගත සංස්ථා නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබේ.

 
ආරක්‍ෂක අංශවලට අත්‍යවශ්‍ය සැකකටයුතු පුද්ගලයෙක් හෝ කණ්ඩායමක් රටින් බැහැරව යාම වැළැක්වීම, ධීවර වරායන් වෙත පැමිණෙන පිරිස් පිළිබඳ දැඩි අවධානය යොමුකර ඔවුන්ගේ අනන්‍යතාව තහවුරු කරගැනීමට කටයුතු කිරීම, ධීවර යාත්‍රා උපයෝගී කරගනිමින් රටට පැමිණෙන සහ රැගෙන එන භාණ්ඩ පිළිබඳව දැඩි අවධානය යොමු කිරීම, ධීවර වරායන් ආශ්‍රිතව ආරක්‍ෂක කමිටු පිහිටුවීම ආදී කරුණු සම්බන්ධයෙන්ද අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී තිබේ.