සිය මුලික අයිතිවාසිකම් ලබා දෙන මෙන් ඉල්ලමින් අද (13)  වැලිකඩ බන්ධනාගාරයේ වහළය මත රැදී සිටින රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ රැදවියෝ තවමත් වහළය මත රැදී සිටිති.

(ඡායාරූප සහ වීඩියෝ  ලහිරු හර්ෂණ)