කොල්ලුපිටියේ සිට දෙහිවල දක්වා දිවෙන  මුහුදුබඩ මාර්ගයේ වාහන පෝලිම් ගැසී තිබූ අයුරු...

(ඡායාරූප - ෂාලින්ද විජේවික්‍රම)