(ඡායාරූප - ශාන්ත රත්නායක සහ ඉෂාන් සංජීව)


ඇඳිරි නීතිය පවතින කාලසීමාව තුළ කොළඹ ඇතුළු තදාසන්න නගර වල ජනතාව සිය අත්‍යවශ්‍ය කටයුතු කරන අයුරු සහ පොලිස් නිලධාරීන් වාහාන පරීක්ෂා කරන අයුරු ඡායාරූපයේ දැක්වේ.

(ඡායාරූප - ජයමාල් චන්දසිරි)