• ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේ   අමාත්‍යංශවලට කුලිය මසකට ලක්ෂ 200යි  
  • විදුලිය බල අමාත්‍යංශයේ මාසික කුලිය ලක්ෂ 30යි 

 

(දයාසීලි ලියනගේ සහ නිශාන්ත කුමාර බණ්ඩාර)  


කැබිනට් අමාත්‍යංශ හා රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ගේ අමාත්‍යංශ කාර්යාල පෞද්ගලික අංශයේ ගොඩනැගිලිවල පවත්වාගෙන යෑම වෙනුවෙන් මාසිකව රුපියල් කෝටි 10කට අධික මුදලක් වැය කිරීමට රජයට සිදුවී තිබෙන බව වාර්තා වේ.   


දැනට ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේ පවත්වාගෙන යන අමාත්‍යංශය සඳහා පමණක් මාසිකව රුපියල් ලක්ෂ 200කට ආසන්න මුදලක් පෞද්ගලික අංශයට ගෙවන බව වාර්තාවේ.  

ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය ලෝක වෙ​ෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ බටහිර කුළුණේ හත්වෙනි මහලේ පවත්වාගෙන යන අතර ඇමැතිවරයා හා කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා නැගෙනහිර කුළුණේ 36 වැනි තට්ටුව වෙන්වී ඇත. මෙම මහල් දෙක සඳහා මාසිකව ලක්ෂ 80ක මුදලක් ගෙවන බව සඳහන් වේ.  


ලෝක වෙළෙඳ මධ්‍යස්ථානයේම පවත්වාගෙන යන සංචාරක අමාත්‍යංශය වෙනුවෙන් රුපියල් ලක්ෂ 50ක මුදලක්, ව්‍යවසාය සංවර්ධන අමාත්‍යංශය සඳහා ලක්ෂ 80ක මුදලක් ද මාසිකව ගෙවනු ලබන බව වාර්තා වේ.   


කොල්ලුපිටියේ පිහිටි විදුලිය බල අමාත්‍යාංශය හිටපු දේශපාලනඥයකුට සම්බන්ධ ගොඩනැගිල්ලක පවත්වාගෙන යන අතර ඒ සඳහා මාසික කුලිය ලක්ෂ 30ක් වේ. උඩරට වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යංශය කොල්ලුපිටිය ශාන්ත මයිකල් පාරේ පිහිටි අතර එම කාර්යාලය සඳහා මාසික කුලිය ලක්ෂ 20ක් වෙයි.   


රාජගිරිය බුත්ගමුව පාරේ පිහිටි ජාතික ඒකාබද්ධතා හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍යංශය පිහිටි ​​ගොඩනැගිල්ල සඳහා ලක්ෂ 22ක් ගෙවනු ලබයි. දැනට බන්ධනාගාර, ප්‍රතිසංස්කරණ හා සිරකරුවන් පුනරුත්ථාපන රාජ්‍ය අමාත්‍යංශය එම ගොඩනැගිල්ලේ පිහිටුවීමට යයි.   
ලෝක වෙ​ෙළඳ මධ්‍යස්ථානයේ වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත අමාත්‍යංශය පිහිටි කාර්යාලයට ලක්ෂ 80ක මුදලක් ගෙවීම තමන්ට අවශ්‍ය නොවන බව රාජ්‍ය ඇමැති ප්‍රසන්න රණවීර මහතා ප්‍රකාශ කර ඇතත් එම ගොඩනැගිල්ල කුලියට ගැනීමේ ගිවිසුමට අනුව එම ගොඩනැගිල්ලෙන් හදිසියේ ඉවත්වීමට නොහැකි බවද වාර්තා වේ.