(සමන් පාලිත නානයක්කාර)

හල්දුම්මුල්ල, කිරවනාගම මාර්ගයේ  හරංකහව  ප්‍රදේශයේ අද (8)  සිදුවූ  නාය යාමකින් නිවසක් සම්පූර්ණයෙන්ම විනාශ වී , එම මාර්ගය මුළුමනින්ම අවහිර වී ඇතැයි පොලීසිය කියයි.

හල්දුම්මුල්ල, කිරවනාගම මාර්ගයේ  2 කණුව ප්‍රදේශයේ මෙම නායයාම සිදු වී ඇති අතර වර්ෂාව සමඟ නාය යාම   තවදුරටත් උග්‍ර වී ඇතැයි ද පොලිසිය සඳහන් කරයි. 

විකල්ප  මාර්ගයක්  ලෙස  බෙරගල  හරහා මං තැන්න මාර්ගය විකල්ප මාර්ගය ලෙස  භාවිත කරන ලෙස පොලීසිය ජනතාවට දැනුම් දෙයි.