(දසුන් රාජපක්ෂ) 

 

ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සියලු වෘත්තීය පුහුණු ආයතන ජූලි මස 6 වැනිදා සිට විවෘත කෙරෙන බව ශ්‍රී ලංකා වෘත්තීය පුහුණු අධිකාරියේ සහකාර අධ්‍යක්ෂ අකිල දනුෂ්ක මහතා පවසයි.

 

වෘත්තීය පුහුණුවීමේ පාඨමාලාවලට සම්බන්ධ වී සිටි සිසුන්ට ඒ අනුව ජූලි 6 වැනිදා සිට එම පාඨමාලා සඳහා යළි සම්බන්ධ විය හැකි බව ඒ මහතා සඳහන් කළේය.

 

වැඩිදුර විස්තර සදහා 0117270270 දුරකථන අංකය ඇමතීමෙන් දැනගත හැකි බව ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.