ආණ්ඩුවට එරෙහිව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ඉදිරිපත් කළ විශ්වාසභංග යෝජනාව වැඩි ඡන්ද 27 කින්  පරාජයට පත් විය.

විශ්වාස භංග යෝජනාවට පක්ෂව ඡන්ද  92ක් ලැබුණු අතර විරුද්ධව ඡන්ද 119ක් ලැබිණි.