(විනීතා එම් ගමගේ)

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය හා සන්නිවේදන අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා ලෙස විජයානන්ද හේරත් මහතා පත් කරනු ලැබ ඇත.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ජනාධිපති ධූරයේ කටයුතු කළ කාලයේ දී ජනාධිපතිවරයාගේ මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ ලේකම්වරයා ලෙස කටයුතු කළ ඔහු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා කම්කරු හා වෘත්තිය පුහුණු අමාත්‍යවරයාව සිටි කාලයේ දී සහ ධීවර හා ජලජ සම්පත් අමාත්‍යවරයාව සිටිය දී ද ඔහුගේ මාධ්‍ය නිලධාරියා ලෙස කටයුතු කර ඇත.

සේවා නියුක්තියන්ගේ භාර අරමුදල් මණ්ඩලයේ සන්නිවේදන අංශයේ ප්‍රධානියා ලෙස ද කටයුතු කර ඇති හේරත් මහතා කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනයේ පාලක මණ්ඩල සාමාජිකයකු ලෙස ද කටයුතු කරයි.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් මාධ්‍ය වෘත්තියට පිවිසි හේරත් මහතා මාධ්‍ය සම්බන්ධීකරණ සහ මාධ්‍ය කළමනාකරණ ක්‍ෂෙත්‍රයේ වසර 25 කට වඩා වැඩි අත්දැකීම් සහිත වූවෙකි.

ඔහු පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ විශේෂවේදී ගෞරව උපාධිධරයකු වන අතර එම විශ්ව විද්‍යාලයේම සමාජ විද්‍යාව පිළිබඳ පශ්චාත් උපාධිධාරියකු ද වේ.