(දයාසිලී ලියනගේ)
 
වැලි කැණිමේ කටයුතු විධිමත් කිරිම සඳහා සමුපකාර සමිති පිහිටුවීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරිමට භූ විද්‍යා  හා පතල් කැණීම් කාර්යාංශය තීරණය කර ඇත.

 
දැනට සිදු කෙරෙන වැලි කැණිම් වලින් මහා පරිමාණයෙන් පරිසර හානියක් සිදුවන බැවින් මෙම සමුපකාර සමිති මගින් වැලි කැණිම් විධිමත් කිරිමට අදහස් කරනු ලබන බව එම කාර්යාංශයේ ප්‍රකාශකයෙක් කීය.
 
ඉදිරි වසර 5 තුළ රටේ සංවර්ධන කටයුතු සඳහා වැලි ඝණ මීටර් මිලියන 125 ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය බව ගණන් බලා තිබේ.
 
නමුත් දැනට ලබැදීමට හැකි වැලි ප්‍රමාණය වැලි ඝන මීටර් මිලියන 41 ක් බවද එම ප්‍රකාශකයා කීය.