(අනීෂා මානගේ) 

කොළඹ වරායේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ තංගල්ලේ දී පැවැති සාකච්ඡාවෙන් සාර්ථික පිළිතුරක් ලැබුණු බව කොළඹ වරාය වෘත්තීය සමිති එකමුතුව කියයි.

වරාය සේවකයන්ගේ ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් අද (2) තංගල්ල කාල්ටන් නිවසේ දී අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සමඟ කොළඹ වරායේ වෘත්තීය සමිති 14කට අයත් නියෝජිතයන් පිරිසක් සාකච්ඡා කළහ.

මෙම සාකච්ඡාවෙන් සාධනීය පිළිතුරක් ලැබුණු බවද වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගය සම්බන්ධයෙන් වරායේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයේ නිරත සාමාජිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කර තීරණයක් ගන්නා බවද එම නියෝජිතයෝ පැවසූහ.