(ළහිරු හර්ෂණ)

නව රජයේ වනජීවී හා වන සංරක්ෂණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ආර්.එම්.සී.බී.රත්නායක මහතා අද(14) රාජගිරියේ පිහිටි වනජිවී හා වනසංරක්ෂණ අමාත්‍යාංශයේදී ආගමික කටයුතුවලට මුල්තැන දෙමින් රාජකාරි ආරම්භ කළේය.

එම අවස්ථාවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා මහතා, අමාත්‍යවරයාගේ බිරිඳ ඇතුළු පවුලේ සාමාජිකයෝ, හිතවත්හු සහ අමාත්‍යාංශ කාර්යමණ්ඩලයේ පිරිසක්ද එක්ව සිටියහ.