(රංජන් කස්තුරි)

විදුලිය ජනනය කිරීම සඳහා ඉන්ධන ලබාගැනීම වෙනුවෙන් ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය රුපියල් කෝටි 8000 ක් ලංකා ඛණිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට ණය වී තිබේ.

එම ණය මුදල හෝ ඉන් කොටසක් හෝ නොගෙවන්නේ නම් ඉන්ධන සැපයීම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා බවට ලංකා ඛණිජතෙල් නීතිගත සංස්ථාව විදුලිබල මණ්ඩලයට අනතුරු අඟවා තිබේ.

මේ අතර පෙරේදා (08) ලංකා ඛණිජතෙල් සංස්ථාව ලංවීමට ඉන්ධන සැපයීම නතර කළ අතර එමගින් මෙගාවොට් 150 ක පමණ විදුලිය ධාරිතාවයක් ජනනය කිරීමට නොහැකි වූ බවද එම මණ්ඩලය කියයි.