(මලීෂා ගුණවර්ධන

රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ අප්‍රේල් මාසයේ වැටුප අප්‍රේල් 10 වැනදාට පෙර ලබා බව මුදල් අමාත්‍යාංශය සදහන් කරයි.

එලෙසම විශාමික සේවකයින්ගේ වැටුප අප්‍රේල් 3 වැනිදා ගෙවිමට කටයුතු කරන බව මුදල් අමාත්‍යාංශය පවසයි.