(රංජන් කස්තුරි)

රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් සිව්දෙනෙකුට රාජ්‍ය ආයතන හා වගකීම් පවරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සහ අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය ඩලස් අලහප්පෙරුම යන මහත්වරුන් එම ගැසට් නිවේදන නිකුත් කර තිබේ.

රාජ්‍ය අයතන ලැබී ඇති රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන් වන්නේ ජෝන් සෙනෙවිරත්න , ෂෙහාස් සේමසිංහ , දුමින්ද දිසානායක සහ රංජිත් සියඹලාපිටිය යන මහත්වරුන්ය.

අග්‍රාමාත්‍යවරයාට අයත් මුදල් ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන , බුද්ධ ශාසන , සංස්කෘතික හා ආගමික කටයුතු , නාගරික සංවර්ධන ජල සම්පාදන සහ නිවාස පහසුකම් අමාත්‍යාංශය යටතේ පවතින ජාතික ප්‍රතිපත්ති දෙපාර්තමේන්තුව , පොදු ව්‍යාපාර දෙපාර්තමේන්තුව , වෙළඳ හා ආයෝජන දෙපාර්තමේන්තුව ,ජන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව , තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව , සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව , වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව සහ තිරසාර සංවර්ධන සභාව යන ආයතන ජෝන් සෙනෙවිරත්න රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා යටතට පවරා තිබේ.

සංවර්ධන බැංකු සහ ණය යෝජනා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ මහතාට පවරා ඇත්තේ සංවර්ධන මූල්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව , ණය තොරතුරු කාර්යාංශය , අපනයන රක්ෂණ මණ්ඩලය ග්‍රාමීය සංවර්ධන බැංකුව සහ නිවාස සංවර්ධන මූල්‍ය සංස්ථාව ෂෙහාන් සේමසිංහ රාජ්‍ය ඇමැතිවරයා යටතට පත්කර තිබේ.

අධ්‍යාපන ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අයත් ජාතික තරුණ සේවා සභාව , ජාතික තරුණ  සේවා සම්මත අධිකාරය ජාතික තරුණ සේවා සමූපකාර නායකත්ව සංවර්ධන ආයතනය ස්මාර්ට් ශ්‍රී ලංකා ආයතනය රාජ්‍ය අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක මහතාට පවරා තිබේ.

මේ අතර අධ්‍යාපන සේවා රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා යටතට අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා ප්‍රකාශන සංවර්ධන කාර්යාංශය ජාතික පුස්තකාල හා ප්‍රලේඛන සේවා මණ්ඩලය , පිරිවෙණේ අධ්‍යාපන මණ්ඩලය සහ රාජ්‍ය මුද්‍රණ නීතිගත සංස්ථාව යන ආයතන පවරාදී තිබේ.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා කැබිනට් ඇමතිවරුන්ට පත්වීම් ලබාදීමෙන් පසුව ප්‍රකාශ කර සිටියේ රාජ්‍ය ඇමැතිවරුන්ට ආයතන හා වගකීම් ගැසට් නිවේදන මගින් පවරා දීමට කැබිනට් ඇමැතිවරුන් පියවර ගත යුතු බවය.