රජයේ රස පරික්ෂක කාර්යාලයේ දෙදෙනකුට කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වී තිබේ. මේ හේතුවෙන් නඩු භාණ්ඩ බාර ගැනීමේ කටයුතු තාවකාලිකව අත්හිටුවීමට පියවර ගෙන ඇත.