මාලිගාවත්ත එච් එන් නිවාස යෝජනා ක්‍රමය මේ අද (04) සිට හුදකලා බවෙන් නිදහස් කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

කොවිඩ් 19 වැලැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය මේ බව නිවේදනය කරයි.