(රංජන් කස්තුරි)

රටපුරා මහජන සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා යුද , නාවික සහ ගුවන් හමුදා යෙදවීමට ජනාධිපතිවරයා පියවර ගෙන තිබේ.

හදිසි නීතිය ඉකුත් 22 වැනි දිනෙන් පසුව දීර්ඝ නොකළ හෙයින් මෙම පියවර ගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.