(රංජන් කස්තුරි)

ශ්‍රී ලංකාවේ  ප්‍රථම වරට වේදනා පාලනය හෙවත් නිර්වින්දන කටයුතු සඳහා විශේෂිත හෙද පුහුණුවන් ලබා දීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පියවර ගෙන තිබේ.

මේ සඳහා ප්‍රථම කණ්ඩායමට හෙදියන් 42 නකු  තෝරාගෙන ඇති අතර පශ්චාත්  ප්‍රාථමික  හෙද විදුහලේදී එම පාඨමාලාව පවත්වන බවද  සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කියයි.

දියුණු රටවල විශේෂිත අංශ සඳහා වෙන  වෙනම හෙදියන් පුහුණු කරන  අතර ඒ අනුව යමින්  ඉදිරියේදී  දැඩි සත්කාර සේවා , හදිසි ප්‍රතිකාර සේවා ,  ආසාධන පාලනය,ළමා රෝග පාලනය ආදී වශයෙන් වෙ වෙනම හෙදියන් පුහුණුකරන බවද සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය කියයි.