(මනෝජ් හර්ෂික සහ වීනීතා එම් ගමගේ )
 
දීප ව්‍යාප්තව වන අලීන් සමීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව මෙම සමීක්ෂණය සැප්තැම්බර් 13 සහ 14 යන දෙදින තුළ දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට  කටයුතු යොදා ඇත.

ශ්‍රී ලංකාවේ වන අලින් ගැවසෙන ප්‍රදේශයන් සියල්ල ආවරණය වන පරිදි සමීක්ෂණ ස්ථානයන් 2229කදී සමීක්ෂකයන් 7316ක සහභාගීත්වයෙන් මෙම සමීක්ෂණය සිදු කෙරේ.

වනජීවී දෙපාර්තමේන්තුව අවසන් වරට වන අලි සමීක්ෂණයක් 2011 වසරේ සිදුකර ඇති අතර එහිදී අනාවරණය කර ගත් දත්ත අනුව ශ්‍රී ලංකාව තුළ අවම වන අලි ගහණය 5879 ක් ලෙස වාර්තා වී තිබේ.

වන අලින්ගේ වයස් කාණ්ඩ,ගැහුණු පිරිමි සංඛ්‍යාව, දළ ඇතුන් සංඛ්‍යාව සහ වන අලින් ගැවසෙන ප්‍රදේශ මෙම සමීක්ෂණය අනුව අනාවරණය කර ගැනීමට හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

තවද මෙම සමීක්ෂණය තුළින් ලබා ගන්නා දත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන වන අලින් සංරක්ෂණය සඳහා වූ උපාය  මාර්ග සැළසුම් කිරීම සඳහා යොදා ගැනීමට නියමිත බව වන ජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.