පළාත් පාලන ආයතනවලට තේරී පත්වු  එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජිතයින් 37 දෙනෙකුගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය අහෝසි කිරීමට එම පක්ෂය පියවර ගෙන තිබේ.

එම නියෝජිතයන් සෙසු පක්ෂවලට සහයෝගය දැක්වීම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

16844