ඉංග්‍රීසි භාෂාව භාවිත නොකරන විදේශීය සංචාරකයන් සමඟ සන්නිවේදනය කිරීමේදී මතුවන අපහසුතා මඟහැර ගැනීම සඳහා, එම භාෂා සිය මව් බසට පරිවර්තනය කර දෙන නව උපාංගයක් ජපානය හඳුන්වා දී තිබේ.

මෙම උපාංගය MUAMA Enence ලෙස නම් කර ඇත.

චීන, ප්‍රංශ, අරාබි, ඉතාලි, කොරියානු, ග්‍රීක, හින්දි ආදී භාෂා 40ක ප්‍රමාණයක් මෙයින් සන්නිවේදනය කළ හැකිය.

දැනට ජපානයේ පාසල්වලදී විවිධ භාෂා ඉගෙනුම් කටයුතු සඳහා භාවිත වන බව පැවසේ.

එම උපාංගය ක්‍රියාත්මක කර පළමුව තම මව් භාෂාවෙන් යමක් පැවසිය හැකි අතර මෙම උපාංගය ඔබට අවශ්‍ය භාෂාවට පරිවර්තනය කර පවසයි. පසුව ඔබ හා සන්නිවේදනය කරන විදේශිකයා පවසන දෙය එය පටිගත කරන අතර එහි පරිවර්තනය ද ලබාදෙයි.

(16844)