(අජන්ත කුමාර අගලකඩ)

කොළඹ සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය වහාම නතර කරන ලෙස ජනාධිපති ලේකම් ආචාර්ය පී.බී ජයසුන්දර මහතා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී ඇත.

එම ව්‍යාපෘතිය වහාම නතර කර එහි ව්‍යාපෘති කාර්යාලයද වසා දමන ලෙස ජනාධිපති ලේකම්වරයා ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් එන්.බී මොන්ටි රණතුංග මහතාට ඉකුත් 21 වැනිදා ලිපියක් යවමින් දක්වා ඇත.

එම ව්‍යාපෘතිය වෙනුවට සුදුසු වැඩපිළිවෙළක් නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව සමඟ එක්ව සකස් කරන ලෙසද එම ලිපියෙන් දැනුම් දී ඇත.

කොළඹ නගරය හා ඒ ආශ්‍රීතව පවතින දැඩි රථවාහන තදබදයට විසඳුමක් ලෙස කොළඹ සිට මාලඹේ දක්වා මෙම සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර තිබූ අතර ඊට වැය වන මුදල ඇමෙරිකානු ඩොලර් කෝටි 185 ක් ලෙස ඇස්තමේන්තු කර තිබිණි.

එම මුදල ජපන් ණය ආධාර යටතේ ලබාගැනීමට එකඟතාව පළවී තිබණි.