කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1683 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනය තුළදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 40 කි.

======================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1656 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනය තුළදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 7 කි.

======================================================================================

කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1649 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

ඒ අනුව අද දිනය තුළදී වාර්තා වූ ආසාදිතයන් ගණන 6 කි.

එසේම, ප්‍රතිකාර ලැබූ 12දෙනෙක් රෝහල්වලින් පිටවගියහ.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1647 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.


කොරෝනා අසාදිත මුළු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 1645 ක් වන බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

කොරෝනා වයිරසය ආසාදනය වීම හේතුවෙන් මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 811 ක් වේ. 

මේ වන  විට පුද්ගලයින් 11 දෙනෙකු මියගොස් ඇති අතර 823 දෙනකු සුවය ලබා පිටව ගොස් ඇත.