(ජයන්ත සමරකෝන්)

රාජ්‍ය සේවයේ විධායක නොවන ශ්‍රේණි 18 ක සේවකයන් ලෙඩ නිවාඩු දැමීම හේතුවෙන් ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව හා පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරිමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යාලීය කටයුතුවල  අද (23) ප්‍රමාදයක් මෙන්ම දැඩි තදබදයක් ඇතිවිය.

මේ හේතුවෙන් දෛනිකව සේවා ලබාගැනීමට පැමිණි පිරිස් අපහසුතාවයට ලක්වීමෙන් අද ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ උණුසුම්කාරී තත්ත්වයක් ද ඇතිවිය.

කළමනාකරණ සේවා නිලධාරීන් හා සංවර්ධන නිලධාරීන් ඇතුළු කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ සේවකයින්ගේ ලෙඩ නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් හේතුවෙන් දෛනිකව සිදුවන පාස්පෝට් හා හැඳුනුම්පත් නිකුත් කිරිමේ කටයුතු අද විධායක ශ්‍රේණි නිලධාරීන් යොදවා සිදු කෙරිණි.

හැඳුනුම්පත් හා පාස්පෝට් එක්දින සේවා කටයුතු වලදී විශාල ප්‍රමාදයක් සිදුවීමෙන් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට මුහුණ දීමට සිදුවිය.