(රංජන් කස්තුරි)

 

කිසියම් පුද්ගලයකුගේ අයුතු ක්‍රියාවක් හෝ අතපසු වීමක් වැනි කරුණු හේතුවෙන් තවත් පුද්ගලයකුගේ මරණය සිදුවුවහොත් මියගිය පුද්ගලයාගේ යැපෙන්නන්ට අලාභ අයකර ගැනීම සඳහා නීති ඇතුළත් නව පනත් කෙටුම්පතක් සම්මත කර ගැනීමට රජය පියවර ගෙන තිබේ.

එම නව පනත් කෙටුම්පත ‘2019 අංක 2 දරන යම් තැනැත්තකුගේ මරණය සම්බන්ධයෙන් අලාභ අය කර ගැනීමේ පනත’ යනුවෙන් නම්කර තිබෙන අතර එය මේ වන විට රජයේ ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර තිබේ.

යම් තැනැත්තකුගේ අයුතු ක්‍රියාවක් නොකර හැරීමක් , අතපසු කිරීමක් හෝ පැහැර හැරීමක් හේතුවෙන් යම් තැනැත්තකුගේ මරණය සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් අලාභ අයකර ගැනීම සඳහා සහ ඒ හා සම්බන්ධ සහ ඊට අනුශාංශික කරුණු සඳහා මෙම පනත් කෙටුම්පතකින් විධිවිධාන සලස්වා ඇත.

මියගිය තැනැත්තාගේ කලත්‍රයා දෙමාපියන්, ළමයි, සහෝදරයින්, සීයා, ආච්චි සහ බාරකරු ආදීන්ට නඩු පවරා අලාභ අයකර ගත හැකි බවද පනතේ සඳහන් වේ.