(සුජිත් හේවාජූලිගේ)

 
ලබන වසරේ (2019) අයවැය යෝජනාවට අදාළ විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මුදල් ඇමැතිවරයා විසින් ලබන මස මුල් සතියේදී පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබීමට නියමිතය.


අයවැය ලේඛනය පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනුෙය් නොවැම්බර් මස 8 වැනිදාය. අයවැය දෙවැනි වර කියැවීමේ විවාදය නොවැම්බර් 9 වැනිදායින් ඇරැඹෙන බව පාර්ලිමේන්තු ආරංචි මාර්ග පවසයි.


අයවැය දෙතුන්වර කියැවීමේ විවාදයේ ඡන්ද විමසීම නොවැම්බර් 16 වැනි දා පස්වරු 5.00 සිදු කෙරේ. අයවැය කාරක සභා අවස්ථාවේ විවාදය නොවැම්බර් 17 වැනිදායින් ආරම්භ වී දෙසැම්බර් මස 8වැනි දා දක්වා පැවැත්වෙන අතර අයවැය කාරක සභා විවාදයේ ඡන්ද විමසීම දෙසැම්බර් 8 වැනිදා පස්වරු 5.00ට පැවැත්වීමට නියමිතය.


අයවැය යෝජනාව පිළිබඳව මහජනතාවගේ අදහස් ගැනීම මේ දිනවල සිදු කෙරෙන බව මුදල් අමාත්‍යංශ ආරංචි මාර්ග පවසයි.