(අමදෝරු අමරජිව)

ත්‍රිකුණාමලය මොරවැව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයට සීමා මායිම් ඇති අඩියාගල හින්න රක්ෂිතයේ  අක්කර 30ක  ප්‍රමාණයක් එළි පෙහෙළි කර ගිනි තබා  ඇතැයි ප්‍රදේශවාසිහු පවසති.

සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් කිහිපයක්  තැනින් තැන මෙම වන විනාශය සිදුකර ඇති අතර ගස්  කපා හෙළා  කොළඅතු වියලුණු පසු  ගිනි තබා විනාශ කර ඇති බව කියති.

2012 සැප්තැම්බර් 12 දිනැති අංක  1784/10 දරණ  ගැසට් නිවේදනය මගින්  ආඩියාගල  හින්න රක්ෂිතයට අයත්  හෙක්ටයාර් 3055 ක් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබියදී මෙම වන  විනාශය සිදුවී තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන්  අදහස් දැක්වූ  වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ  ත්‍රිකුණාමලය දිසා අඩවි වන නිලධාරි  චන්දන  අබේසේන මහතා පවසන්නේ  සංවිධානාත්මක  පිරිස් පිට ප්‍රදේශවලින්  කුලියට පිරිස් ගෙන්වා ගස් කපා කැළෑ එළි පෙහෙළි කර ගිනි තබා ඇති බවයි.

හේන් වගා  කිරිමේ අරමුණෙන් මෙම වන විනාශය සිදුකර ඇති බව කී  එම නිලධාරියා  සැකකරුවන්  අත්අඩංගුවට ගැනිමට ත්‍රිකුණාමලය මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට කරුණු වාර්තා කර  ඇති බව කීය.