එංගලන්තයේ  බීරවල අනෙකුත් පැණිබීම වලට වඩා සීනි ප්‍රතිශතය වැඩි බව බ්‍රිතාන්‍ය සඟරාවක් කියයි.

එරට සාමාන්‍ය  බිර වීදුරුවක ග්‍රෑම් 38.5 (තේ හැදි 8) ක් පමණ සීනි ප්‍රතිශතයක් පවතින බවත් එය කොකා-කෝලා වීදුරුවක සීනි ප්‍රතිශතයට (ග්‍රෑම් 35) වඩා වැඩි බවත් කියති.

නමුත් ඉඟුරු අලයක සීනි ප්‍රතිශතය ග්‍රෑම් 22.5(තේ හැදි 4.9)ක් පමණ බවත් එම සඟරාව පවසයි.

වැඩිහිටියකුගේ දෛනික සීනි අවශ්‍යතාව ග්‍රෑම් 30ක් පමණ වන අතර දරුවකුගේ එම ප්‍රමණය ග්‍රෑම් 24ක් පමණ වන බව විද්‍යාඥයෝ පවසති.නමුත් දරුවන්ගෙන් 73%ක් එම අගය ඉක්මවා සීනි පරිභෝජනය කරන බව සඟරාවේ දැක්වේ.

අධික සීනි භවිතය මගින් ස්ථුලතාවය,දියවැඩියාව හා මුඛයේ ප්‍රශ්න ඇතිවන බවද පවසන විද්‍යාඥයෝ පවසති..