බලාපොරොත්තු රහිත බාධක හිරිහැර බලපාන දිනයකි. ඉතා ඉවසීමෙන්  හා කල්පනාකාරීව කටයුතු කළ යුතුය. අලුත් කටයුතු  ආරම්භ කිරීමට සුදුසු නොවේ. මිශ්‍රඵල සහිත දිනයකි.