ගුප්ත විද්‍යා කටයුතු වලින් වැඩි ලාබ ප්‍රයෝජන ලැබේ. දවසේ කටයුතු සඳහා වැඩි කාලයත් ශ්‍රමයත් වැයවන දිනයකි. බලාපොරොත්තු රැකියා ලාබ හිමිවේ. උසස් කෙනකුගේ උපකාර ලැබේ.