මුදල් සම්බන්ධ කටයුතුවලදී කල්පනාකාරී විය යුතුය. නිර්භීත තීරණ වලට එළඹෙන දිනයකි. නීතිමය ගැටලු ආදිය මුතුවේ. දවස කාර්ය බහුලවේ.