නිවාස අලුත් වැඩියා කටයුතු ආදිය යෙදේ. කෘෂිකාර්මික කටයුතුවලට බාධක මතුවේ. කුලියට දෙන ලද නිවසක් ආපසු ලබා ගැනීමට සිදු වේ. පොත්පත් කියවීම වැනි කටයුතුවලට වැඩි කාලයක් යෙදේ.