(වැල්ලව ශිවා බණ්ඩාර)
ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් ක්‍රියාත්මක වන මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ වැඩසටහන යටතේ මත්ද්‍රව්‍ය නිවාරණ උපදේශනයට ගිය නිලධාරියාට මත්පැනින් සංග්‍රහ කිරීමට ගිය සිද්ධියක් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයකින් වාර්තා වේ.


සිද්ධිය මෙසේය.


ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස මට්ටමින් සෑම වසමකින්ම අතිශයින් මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතය සඳහා යොමු වූ පුද්ගලයින් ඉන් මුදවා ගැනීමේ වැඩසටහනක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වේ. මෙහිදී සිදු වන්නේ ඔවුන් ඉන් මුදා ගැනීමේ අරමුණින් එම පුද්ගලයින්ගේ නිවාසවලට උපදේශන නිලධාරීන් පැමිණ ඔවුන් සමග සුහද වී උපක්‍රමශීලීව ඔවුන් එම තත්ත්වයෙන් මුදවා ගැනීමට කටයුතු කිරීමයි.


ඒ අනුව අදාළ නිලධාරියා එම නිවසට පැමිණ සුහදව ආගිය තොරතුරු කතා කරමින් පසුවී ඇත. මද වේලාවකින් තම මස්සිනා මෑතක දී රට සිට පැමිණි බව පවසා මහත්තයට ඉතින් අපිත් සලකන්න එපැයි පවසා ඇත.


ගෙතුළ සිටින බිරිඳට බිත්තරයක් ඔම්ලට් හදන ලෙස පවසා ඇති අතර මද වේලාවකින් ඔම්ලට් සමග විදේශීය මත්පැන් බෝතලයක් රැගෙන අදාළ පුද්ගලයා පැමිණ ඇත.


මහත්තයට ඉතින් අපිට වගේ දීල බෑනේ යැයි පවසද්දි උපදේශන නිලධාරියාට දෙලොව රත්වී ඇත.