කොටස් වෙළෙඳපොළේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද (15) තෙවැනි දිනයටත් වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය.

සියලු කොටස් මිල දර්ශකය අද දිනයේ දෛනික ගනුදෙනු අවසානයේදී ඒකක 45.50ක එනම් සියයට 1.04ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය. දිනය අවසානයේදී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ සියලු කොටස් මිල දර්ශකය ඒකක 4,439.04ක් ලෙස දැක්විණි.

‘එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා 20’ මිල දර්ශකය අද දින ඉහළ යෑමක් පෙන්නුම් කළේය. දිනය අවසානයේදී ‘එස් ඇන්ඩ් පී ශ්‍රී ලංකා 20’ මිල දර්ශකය ඒකක 1,755.51ක් ලෙස දැක්වුණු අතර සියයට 2.84ක වර්ධනයක් පෙන්නුම් කළේය . එය ඒකක 48.49ක වර්ධනයකි.
දිනය අවසානයේදී කොළඹ කොටස් වෙළෙඳපොළේ සමස්ත පිරිවැටුම රුපියල් බිලියන 1.27ක් ලෙස දැක්විණි. 

055