(ඩයනා උදයංගනී)

කලපු ආශ‍්‍රිතව සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළක් ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයත් මහනගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශයත් එක්ව ආරම්භ කර තිබේ.

පරිසර හිතකාමී අයුරින් මෙම වැඩ පිළිවෙළ ක‍්‍රියාවට නංවන බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලීප් වෙදආරච්චි මහතා පැවසීය.

කලපු ආශ‍්‍රිතව සංචාරක ව්‍යාපාරය ධීවරයා මෙන්ම ධීවර ව්‍යාපාරයත්, කලපුව මෙන්ම පරිසර පද්ධතියත් රැකගනිමින් ධීවර ජනතාවගේ ආර්ථික, සමාජීය සංවර්ධනය වැඩිදියුණු කරලීමේ අරමුණින් ක‍්‍රියාත්මක කළ යුතු බව ද රාජ්‍ය ඇමතිවරයා සඳහන් කළේය.

ධීවර අමාත්‍යාංශය මගින් ක‍්‍රියාත්මක කරන කලපු සංවර්ධන වැඩසටහනට සමගාමීව මෙම පරිසර හිතකාමී කලපු සංචාරක ව්‍යාපෘතිය ද ක‍්‍රියාවට නංවන බව වෙදආරච්චි මහතා පැවසීය.

මෙම ව්‍යාපෘතිය ක‍්‍රියාවට නැංවීම සඳහා අමාත්‍යාංශ දෙකේ නිලධාරීන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත්කිරීමට නියමිත අතර මෙහි ආරම්භක පියවර ලෙස ඒ සම්බන්ධයෙන් ධීවර ප‍්‍රජාව, ධීවර සංගම් හා අදාළ ප‍්‍රදේශවල ජනතාව දැනුම්වත්කිරීමට නියමිතය.