වෛරස් අතරේ මදුරුවො පැතිරෙන එක වළක්වාගන්න නම් මේ දේවල් කරන්න.

පුෂ්පා රම්‍යාණි සොයිසා
ජාතික පුහුණු කිරීමේ නිළධාරිණී
ශ්‍රී ලංකා ජාතික රෝහල