හතුවල ඇති සිලොසිබින් නමැති රසායනිකය ලබාදීමෙන් දිගු කාලයක් දුම්පානයට ඇබ්බැහි වී සිටි පුද්ගලයන් ඉන් ගලවාගත හැකියැයි පර්යේෂකයෝ කියති.

පරීක්ෂණය සඳහා යොදාගත් පුද්ගලයන්ගෙන් සියයට 80ක් මාස හයක් ගතවෙද්දී දුම්පානය මුළුමනින්ම නතරකැර දමා ඇත.

මෙම අධ්‍යනය සඳහා කායිකව සහ මානසිකව ශක්තිමත් මිනිසුන් දහයක් සහ ස්ත්‍රීන් පහක් සහභාගී කරගෙන තිබේ.

මෙම සෑම පුද්ගලයෙක්ම දිනකට සාමාන්‍යයෙන් දුම්වැටි 19 ක් වසර 31 ක් පමණ කාලක් උරා ඇති අයයි.

 මෙම පර්යේෂණය සඳහා සහභාගී වු සෑම අයෙකුටම දිනකට සිලොසිබින් මාත්‍රා 3 ක් සති 8 ක් පුරා ලබාදී ඇත. සහභාගී වුවන් 15 න් 12 කටම තම දුම්බීමේ පුරුද්ද අත් හැරීමට හැකිවිය.

සිලෝසිබින් වල බලපෑම හේතුවෙන් මොලයේ චිත්තවේගී හැඟීම් වඩාත් නිශ්චිතවේ.