තක්සලාව

එන්නත් කිරීම සිය කැමැත්ත අනුව සිදු කරන්නක් මිස අනිවාර්ය දෙයක් නොවේ

මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම සම්බන්ධයෙන් පාර්ශ්වකරුවන්ගේ කරුණු දැක්වීම්වලට සවන් දීමෙන් අනතුරුව, පැහැදිලි කර ගැන

ලෝක උරුමයේ කරුමය

ලෝක උරුම සීගිරිය ප්‍රදේශය වර්තමානය වනවිට ජනතාවට ළඟාවීමට නොහැකි ඉතා අප්‍රසන්න ප්‍රදේශයක් බවට පත්වෙමින් තිබෙන බව