ශ්‍රී ලංකන් ඇතුළු රාජ්‍ය ආයතන 14කට තීන්දු ගැනීමේ ස්වයං බලතල


(දයාසීලි ලියනගේ)  

රජය සතු ව්‍යවස්ථාපිත ආයතන 14ක කාර්ය සාධනය වැඩි කිරීමටත් කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ලබාදීමටත් අවශ්‍ය ස්වයං පාලන බලතල ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව භාණ්ඩාගාර ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල මහතා සඳහන් කරයි.  

ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින් ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව, නැනෝ තාක්ෂණ ආයතන, ජෛව තාක්ෂණ ආයතනය, සෙලෙන්දිමා ආයෝජන ආයතනය, සහස්‍ය ඉන්වෙස්ටන්ට් ආයතනය, සීමාසහිත රක්නා ආරක්ෂණ ලංකා ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු සහ සන්නිවේදන තාක්ෂණික නියෝජිතායතනය, හොටෙල් ඩිවලොපර්ස් ආයතනය, හෙලිටුවර්ස් පෞද්ගලික ආයතනය, ගල්ඔය වැවිලි පුද්ගලික සමාගම, අධිවේගී මාර්ග ප්‍රවාහන පුද්ගලික සමාගම, සීමාසහිත දුරස්ථ ඉගෙනුම් මධ්‍යස්ථානය, රොබොටික් මධ්‍යස්ථානය යන ආයතනවල කාර්ය සාධනය වැඩිදියුණු කිරීමේ මූලික පරමාර්ථ ඇතුළු ඒවාට කාර්යක්ෂම හා ඵලදායි තීරණ ගැනීමේ හැකියාව ලබාදීමට අවශ්‍ය ස්වයං පාලනයක් දීමට මෙම තීරණය කර ඇති බව භාණ්ඩාගාර ලේකම්වරයා චක්‍රලේඛයක් මගින් සියලු රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රධානීන්ට දන්වා ඇත. මෙම වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා භාණ්ඩාගාරය මගින් විශේෂ අත්පොතක් ද නිකුත් කර ඇත.  


මේ සියලු ආයතන පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතු වන අතර තමන්ගේ පරිපාලනයක් අනුගමනය කිරීමට ද නියම කර ඇත.