බඩ ඉරිඟු වගාවට හමුදාවට අක්කර 1000ක්


දයාසීලි ලියනගේ

බඩ ඉරිඟු වගා කිරීම සඳහා යුදහමුදාවට කුඹුරු අක්කර 1000ක් ලබාදීමට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත.

වගා කිරීම සඳහා ඉඩම් ලබාදෙන ලෙසට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයෙන් කළ ඉල්ලීමට අනුව කෘෂිකර්ම අමාත්‍යාංශයට අයත් ගොවිපළවලින් අක්කර 1000ක් ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බව ඇමැති මහින්ද අමරවීර මහතා කීය.  


මේ අතර පුරන් කුඹුරු අක්කර 150,000ක් වගා නොකරන ජනතාවට වගා කටයුතු සඳහා ලබාදීමට තීරණය කර ඇති බවද ඇමැතිවරයා කීය.  


මෙම ඉඩම්වල හිමිකරුවන් විදේශ ගතව සිටීම නිසා කුඹුරු පුරන් වී තිබෙන බවද ඇමැතිවරයා කීය.  
මෙම ඉඩම් වසර 5ක කාලයක් සඳහා වගා කිරීමට වෙනත් පුද්ගලයන්ට ලබාදීමට තීරණය කර ඇත. මේ සඳහා පුරන් කුඹුරු හඳුනා ගැනීමේ වැඩපිළිවෙළ දැනටමත් ආරම්භ කර ඇති බවද ඒ මහතා ප්‍රකාශ කළේය.