ජපුර රෝහල් ඉඩමේ කොටස් අනවසර පදිංචිකරුවන් අතේ


(දයාසීලි ලියනගේ)  

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර මහ රෝහල පිහිටි මුළු භූමි ප්‍රමාණය හෙක්ටයාර් 10,0229 ක් වුවද ඉන් හෙක්ටයාර් 0.2182 ක් අනවසර පදිංචිකරුවන් විසින් පරිහරණය කරනු ලබන බව වාර්තා වේ.  

ජාතික විගණන කාර්යාලය මගින් මේ බව වාර්තා කර ඇත.  


අනවසර පදිංචිකරුවන් රෝහල් භූමිය පරිහරණය කරන බවට රෝහල් බලධාරීන් හඳුනාගෙන තිබුණ ද ඒ පිළිබඳව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී නොතිබුණ බවද එම වාර්තාව සඳහන් කරයි.  
ඇමැති