අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 949 කින් ඉහළට


(උපුල් වික්‍රමසිංහ)  

මේ වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලයේ දී අපනයන ආදායම ඩොලර් මිලියන 949 කින් (සියයට 20කින්) ඉහළ ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනය කරයි.  

ඒ අනුව 2020 වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලයේ දී වාර්තා වූ ඩොලර් මිලියන 7,445 ක් වන අපනයන ආදායමට සා​පේක්ෂව 2021 වසරේ අදාළ අනුරූප කාලය ඇතුළත එම ආදායම් ඩොලර් මිලියන 8,394 ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බව මහ බැංකු නිවේදනයෙහි සඳහන් වෙයි.  


මේ අතර 2021 වසරේ ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා වූ කාලය ඇතුළත ආනයන වියදම් ඉහළ ගොස් ඇති බවත් ඒ අනුව 2020 ජනවාරි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා කාලයේ වාර්තා වූ ඩොලර් මිලියන 11782 ක් වූ ආනයන වියදම්වලට සාපේක්ෂව 2021 වසරේ අනුරූප කාලයේ දී ආනයන වියදම් ඩොලර් මිලියන 14,938ක් දක්වා වැඩි වී ඇති බවත් අදාළ නිවේදනයෙහි වැඩිදුරටත් දැක්වෙයි.