පෙරැලියක ඉඟියක් !


ඇමැති චමල් සමග හිටපු ඇමැති රිෂාද් වවුනියාවේදී (ඡායාරූපය - රොමේෂ් මධුෂංක)