චාපා මධුභාෂිණී
මැදිරිගිරිය යාය 8 ඇල මාර්ගය පිටාර ගැලීම හේතුවෙන් 11 ව දින යාය 7, බිසෝ බණ්ඩාරගම ප්‍රදේශයේ නිවාස 10 ආසන්න ප්‍රමාණයක් ජලයෙන් යට විය.
ප්‍රදේශවාසී ජනතාව චෝදනා කර සිටින්නේ ගම්මානය හරහා ගලා යන අපවහන ඇල මාර්ගය ප්‍රතිසංස්කරණය නොකිරීම හේතුවෙන් මෙම තත්ත්වය උද්ගතව ඇති බවයි.
ප්‍රදේශවාසී ජනතාව එක්ව මේ පිළිබදව විටින්විට කවුඩුල්ල වාරි ඉන්ජිනේරු කාර්යාලයට දැනුවත් කිරීම් කළද මේ වන තුරුත් එයට නිසි පිළියමක් නොගෙනීම හේතුවෙන් සෑම මාස් කන්නයකම මෙලෙස ඔවුන්ගේ නිවාස ජලයෙන් යටවන බවට චෝදනා කර සිටියහ.
මේ දිනවල වාරි මාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙම අටේ ඇල මාර්ගය සුද්ද පවිත්‍ර කරනු ලබන අතර ඇල මාර්ගය දෙපස ඇති විශාල ගස්වල අතුකපා ඒවාද ඇල මාර්ගයටම දැමීම හේතුවෙන් අල මාර්ගයේ ජලය වැඩි වීමත් සමඟ ඒවා 8 ඇල පාලම අසල සිර වීමත් සමඟ ජලය විශාල ලෙස පිටාර ගැලූ බව ප්‍රදේශවාසී ජනතාව අප වෙත කියා සිටියහ.
ඇල මාර්ගය පිටාර යාමත් සමඟ ජලයෙන් යටවූ ප්‍රෙද්ශය බැලීමට පැමිණි කවුඩුල්ල වාරි ඉන්ජිනේරු කාර්යාලයේ නිළධාරීවරයෙකු ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රදේශවාසීන්ට චෝදනාවක් එල්ල කරමින් කියා සිටියේ මිනිසුන්ගේ අවිධිමත් ක්‍රියාකලාපයන් හේතුවෙන් මෙවැනි දෑ සිදු වන බවයි.
පසුව කවුඩුල්ල වාරි ඉන්ජිනේරු කාර්යාලයේ නිළධාරීන් සහ ප්‍රදේශවාසී න් එක්ව 8 ඇල පාලම අසල සිරවී තිබූ කුණු රොඩු සියල්ල ඉවත් කරන ලදි.