(සනත් ගමගේ)

එළඹෙන මහ කන්නයට අවශ්‍ය පොහොර ඉල්ලා අම්බලන්තොට දෙහිගහලන්ද කාවන්තිස්ස ගොවි සංවිධානයේ ගොවීහු ද අද විරෝධතාවයක නිරත වූහ.

කරිවිලේ යාය ප්‍රදේශයෙන් ඇරඹි ගොවි විරෝධතාවය අම්බලන්තොට - හම්බන්තොට ‍ප්‍රධාන මාර්ගයේ දෙහිගහලන්ද ප්‍රදේශයට පැමිණ විරෝධතාවයේ නිතර වූහ.