බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, උතුරු සහ  වයඹ පළාත්වලත්, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් වැසි ස්වල්පයක් ඇති වන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව කියයි සෙසු ප්‍රදේශවල ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත කාලගුණ තත්ත්වයක් පවතී.

460

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                      දිනය : 29/06/2016

නගරය නගරය

උෂ්ණත්වය

(සෙ. අංශක)

සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)

 

කාලගුණය

උපරිම

අවම

උපරිම

අවම

අනුරාධපුරය

32

26

85

55

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

මඩකලපුව

27

36

85

45

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

කොළඹ

31

26

95

75

වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක.

ගාල්ල

29

24

95

85

වැසි ස්වල්පයක්

යාපනය

33

28

80

60

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

මහනුවර

28

23

85

70

වැසි ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක.

නුවරඑළිය

19

14

95

75

වැසි  ස්වල්පයක් ඇතිවිය හැක.

රත්නපුරය

31

23

95

70

වැසි ස්වල්පයක්

ත්‍රිකුණාමළය

34

26

80

50

ප්‍රධාන වශයෙන් වැසි රහිත

මන්නාරම

30

27

85

75

වැසි ස්වල්පයක්