මන්නාරම සිලාවතුර මුහුදු තීරයේ දී බලපත්‍ර නොමැතිව වියලි මුහුදු කූඩැල්ලන් 667 ක් රැගෙන යමින් තිබූ ධීවර යාත්‍රා දෙකක් සමග පුද්ගලයන් හතර දෙනකු අත්අඩංගුවට ගත් බව ධීවර හා ජලජ සම්පත් කාර්යාලය පවසයි.