(ඉන්දිකා  රාමනායක)

රුපියල් දහසේ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටු 2  ක්  ළඟ තබාගෙන සිටි පුද්ගලයෙකු රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ දී රුවන්වැල්ල පොලිසිය පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබීය.

මොහු සන්තකයේ ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුව ඇති බවට ලැබුණු තොරතුරු අනුව මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු කර තිබිණි .

පසුගිය දිනක දී ද   ව්‍යාජ මුදල් නෝට්ටුවක් ලබාදී දුම්වැටි මිලදී ගැනීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙකු  රුවන්වැල්ල ප්‍රදේශයේ දී පොලිසිය පොලීසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබිණි.