(සමිපත් ප්‍රියනන්දන සහ නාලක ජේ හෙට්ටිආරච්චි)
බළන්ගොඩ  නගරයේ  කසල  එකතු  කිරිමේ  කටයුතු   සහ නගරය පිරිසිදු  කිරීමේ   කටයුතු  ඇණහිටීම නිසා බලන්ගොඩ  නගරයේ සහ නගර සභා  බල ප්‍රදේශයේ  තැනින් තැන  විශාල  කසල  ගොඩවල්  ගොඩ  ගැසී ඇතැයි නගර වාසීහු කියති.
2021 වර්ෂය  සදහා  බලන්ගොඩ  නගරසභාවේ  පුනරාවර්තන වියදම් දැරිම සදහා  අනුමැතිය  ලබා  ගැනිම  වෙනුවෙන්  පැවැති  ඡන්ද  විමසිමකදි  එම යෝජනාව  පරාජයට පත් විම හේතුවෙන්  සියලුම සනිපාරක්ෂක  කටයුතු ඇතුළු  අනිකුත්  අතවශ්‍ය සේවා  සදහා  මුදල්  වියදම්  කිරිමට  නොහැකි  විම හේතුවෙන්  එම  තත්ත්වය  ඇති  වී තිබේ.
මේඅතර  බලන්ගොඩ නගරයේ අප ජල බැස යන කාණු පද්ධතියද  පිරිසිදු නොකිරීම  හේතුවෙන්   විශාල දුර්ගන්ධයක්ද  වහනය වෙමින් පවති.
ඇති වි ⁣තිබෙන තත්ත්වය   නිසා   නගරයේ වෙළෙදසල් හිමියෝ මෙන්ම  නගරයට පැමිණෙන  ජනතාව දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව සිටිති.