(පාලිත ආරියවංශ)

 

ඉල්ලීම් කීපයක් මුල්කර ගනිමින් බදුල්ල මහ රෝහලේ කණිෂ්ඨ කාර්ය මණ්ඩලයේ පිරිසක්  අද (18) උදෑසන  සිට වැඩ වර්ජනයකට සහභාගී වී සිටිති.