(සුජිත් හේවාජුලිගේ සහ ආරියරත්න රණබාහු)

‘‘කවුරුත් බය වෙන්න එපා.අපි වෙලාවට ඡන්දය තියෙනවා‘‘ යැයි අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී අද (9) පැවැසීය.

අගමැතිවරයාගේ මේ බව පැවැසුවේ ස්වාධීන කොමිෂන් සභාවල සභහපතිවරුන්ගේ හා සාමාජිකයන්ගේ දීමනා වැඩි කිරීම සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරමිනි.

අගැමැතිවරයා මෙසේද කීය.

 ‘‘අපි එදා ඡන්දය වෙලාවට දුන්නා.පරාද වුණත් ඡන්දය තිබ්බා.අප පළාත් ඡන්දයත් වෙලාවට දෙනවා.කවුරුත් බව වෙන්න එපා.මුලින්ම ඡන්ද නීතිය ගේන්න තියනවා.‘‘

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් මන්ත්‍රී මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - ඉස්සෙල්ලා ඡන්දය තියලා ඉන්න.වෙන කතා වැඩක් නැහැ.

අගමැති - ඒකට තමයි අපි මේ කටයුතු කරන්නේ.ස්වාධීන කොමිෂන් සභා ඇති කළා. අපි කළ මේ වැඩ කොමිසම ගැන ලෝකයට ප්‍රශංසා කරනවා.