(අයි ආර් ඉන්දික)

බුත්තල යුධගනාව ජනපදය ප්‍ර දේශයේ නිවසක් ඉදිරිපිට නවතා තිබු යතුරුපැදියකින් ඉන්ධන සොරකම් කරන්නට පැමිණි පුද්ගලයෙකුගේ උත්සහය නිවෙස් හිමියා දැකීමත් සමග ව්‍යාර්ථ වි තිබේ .

රාත්රිය අටට පමණ බුත්තල නගරයේ ව්යයපාරිකයෙකයෙකු තම නිවස ඉදිරිපිට නවතා තිබු යතුරුපැදියේ කුඩා බක්ට්ටුවක් එල්ලා තිබනු දැක එය පරික්ෂා කිරිමේදි ඉන්ධන ටැංකියේ බටය ගලවා දමා ඉන්ධන පිරෙන්නට සකස් කර ඇති අයුරු දැක තිබේ .

වහාම නිවැසියන් සමග මේ සම්බන්ධයෙන් අවට සොයා බැලු අවස්ථාවේ පුද්ගලයෙකු තාප්පයෙන් පැන පලායන අයුරු දැක ඇති අතර ඔහු දමාගෙන පැමිණි සෙරෙප්පු යුගල තෙල් පිරවීමට කෑන් එකක් හා බටයක් ගැසු පුනිලක් තාප්පය අයිනේ තිබි හමුවී තිබේ . 
සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් නිවෙස් හිමියා බුත්තල පොලිස්ථානයට ද පැමිණිල්ලක් කර  තිබේ.